STANOVY PRO POUŽÍVÁNÍ VIP Clubu ON-LINE

I. Základní pojmy

 1. Stanovy – dokument obsahující podmínky používání VIP Club on-line, který stanovuje okolnosti a podmínky pro registrovaného zákazníka a operátora. Operátor si vyhrazuje právo při současném informování registrovaného zákazníka tyto stanovy periodicky měnit. Změny budou oznámeny na internetových stránkách VIP Clubu on-line 48 hodin před začátkem jejich platnosti.
 2. Registrovaný zákazník – osoba registrovaná společností Inter Cars Česká republika s.r.o, která zadáním údajů do on-line registračního formuláře souhlasí se stanovami a tyto přijímá.
 3. Operátor – operátorem systému VIP Club on-line je Inter Cars Česká republika s.r.o.
 4. Účet zákazníka – bodový zůstatek uložený v databázi VIP Clubu.
 5. Uživatel – osoba zaregistrovaná v on-line systému VIP Clubu.

II. Podmínky pro používání VIP Clubu on-line

 1. VIP Clubu on-line může využívat každá osoba, která je registrovaným partnerem společnosti Inter Cars Česká republika s.r.o., vyplní on-line registrační formulář na vipclub.intercars.cz, je starší 18ti let a akceptovala podmínky.
 2. Pro registraci je způsobilý pouze registrovaný zákazník společnosti Inter Cars Česká republika s.r.o.

III. Přihláška do VIP Clubu

 1. Ti uživatelé, kteří jsou registrovanými zákazníky společnosti Inter Cars Česká republika s.r.o., se můžou zaregistrovat do on-line systému VIP Clubu na stránkách vipclub.intercars.cz.
 2. O případných změnách údajů zadaných zákazníkem do registračního formuláře musí uživatel operátora prostřednictvím e-mailového kontaktu vipclub@intercars.eu bezodkladně informovat.
 3. Po registraci může uživatel vstoupit do systému pomocí individuálně nastaveného hesla, které mu bude posláno i elektronickou poštou. Po vstupu do systému je možné heslo kdykoliv změnit.
 4. Systém má automaticky nastavenou ochranu proti několikanásobnému neúspěšnému pokusu o přihlášení. Z bezpečnostních důvodů budou uživatelé, kteří provedli několikanásobný neúspěšný pokus o přihlášení v systému VIP Club on-line na 24 hodin zablokováni.
 5. Uživatel musí z bezpečnostních důvodů držet své heslo pro vstup do programu VIP Club on-line v tajnosti. Operátor nepřejímá odpovědnost za škody způsobené zneužitím hesla neoprávněnými osobami a nebo ztrátou hesla. Osoba registrovaná v programu je zodpovědná za škody vzniklé použitím přístupu v systému VIP Club on-line ve zlém úmyslu neoprávněnými osobami, které znají heslo v důsledku chyby registrovaného zákazníka.

IV. Sbírání bodů a bonusy

 1. Na internetových stránkách VIP Club on-line může uživatel kdykoliv zjistit aktuální zůstatek svých bodů a související údaje. Uživatel může internetové stránky využít také pro kontrolu, kolik bodů a kdy bylo uplatněných k úhradě vybraného bonusu.
 2. Body se uživateli připisují za každou realizovanou obchodní operaci, tzn. zboží objednané, zakoupené a zaplacené v cenách bez DPH. Pokud zakoupené zboží následně vrátí, je mu příslušný počet bodů odečten.
 3. Připsání nových bodů může být oddáleno, případně může být účet uživatele zablokován v případě, že má uživatel nesplacené závazky vůči společnosti Inter Cars Česká republika s.r.o.
 4. Platnost bodů je omezená. Aktuální pravidla pro platnost bodů získáte na webové stránce vipclub.intercars.cz.
 5. Body se nedají měnit za hotovost nebo uplatňovat k placení zboží vyjma bonusů zařazených do nabídky VIP Clubu.
 6. Je zakázáno s body jakkoliv obchodovat, přeprodávat je nebo je jakkoliv jinak vyměnovat s jinými uživateli a osobami.
 7. Vymáhání bonusů soudní cestou není přípustné a všechna práva jsou vyhrazena.
 8. Program platí pouze na území České republiky.

V. Zpracování, uložení, šíření a ochrana dat registrovaného zákazníka

 1. Ochrana osobních údajů probíhá v souhladu s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Více informací naleznete zde

VI. Vyřizování stížností a informace

 1. Uživatel může změnit registrační údaje v označených oblastech internetových stránek. Operátor nepřijímá odpovědnost za škody způsobené opožděným zadáním upravených údajů. Operátor také nepřijímá odpovědnost za škody vzniklé tím, že zákazník pravidelně nekontroluje internetové stránky, nebo že je adresa elektronické pošty uživatele již neplatná.
 2. V případě, že uživatel zapomene své heslo, může dostat nové po požadovaných ověřeních z nabídky pro změnu hesla.
 3. Pro informace o fungování programu nebo o bodových účtech se může uživatel obrátit písemně na Zákaznické centrum VIP Club na adresu vipclub@intercars.eu.

VII. Způsob kontaktu

 1. Operátor pošle informace na poslední adresu elektronické pošty, uvedenou uživatelem. Další funkce související s on-line systémem VIP Club a s body může uživatel najít po přihlášení se v systému VIP Club on-line v sekci "O nás". Adresu elektronické pošty můžete změnit v nabídce "Moje údaje".

VIII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Registrovaný zákazník dává registrací na portálu VIP Club společnosti Inter Cars svůj souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu, které jsou uvedeny v registraci, jakož i ve smlouvě a údajů o nákupech zboží a službách provedených registrovaným zákazníkům, pro účely plnění smlouvy, vedení smluvní agendy , změnu smlouvy, případně jiné úkony v souvislosti se smlouvou, úkony související s průzkumem trhu, pro marketing a korespondenci, pro potřeby zjišťování chování zákazníků na trhu s cílem zkvalitnění nabídky zboží a služeb. Společnost Inter Cars je oprávněna sama nebo prostřednictvím zprostředkovatele zaznamenat osobní údaje do elektronické formy, osobní údaje v písemné i elektronické podobě uchovávat, shromažďovat, pořádat, vyhledávat, prohledávat, využívat, kombinovat, přeskupovat a případně v rozsahu nezbytném pro provozování programu VIP Club osobní údaje poskytovat smluvním partnerem dodávajícím zboží, služby a jiné bonusy do programu VIP Club. Souhlas se uděluje na celou dobu trvání registrace zákazníka v programu VIP Club a v nezbytném rozsahu i po jejím ukončení.
 2. Registrovaný zákazník bere na vědomí, že provozovatelem informačního systému, ve kterém se budou zpracovávat jeho osobní údaje, je společnost Inter Cars. Společnost Inter Cars bude zpracovávat osobní údaje pouze na vymezený účel a pouze v nezbytné míře a v nezbytném čase.
 3. Registrovaný zákazník má právo na základě písemné žádosti od společnosti Inter Cars vyžadovat informace a podávat námitky a oznámení podle zvláštního zákona.
 4. Pokud registrovaný zákazník poskytuje v souvislosti s uzavřením smlouvy společnosti Inter Cars osobní údaje o jiné fyzické osobě, je povinen do 14 dnů od uzavření smlouvy, nejpozději však pět dní před zahájením plnění smlouvy, doručit společnosti Inter Cars písemný souhlas se zpracováním osobních údajů podepsaný dotčenou fyzickou osobou. V případě porušení této povinnosti může společnost Inter Cars od smlouvy odstoupit, pokud bez možnosti použití předmětných osobních údajů není možné bonus poskytnout. Společnost Inter Cars je oprávněna od smlouvy odstoupit iv případě, pokud dotyčná fyzická osoba odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů před splněním smlouvy a bez možnosti použití předmětných osobních údajů není možné bonus poskytnout.
 5. Registrovaným zákazníkem poskytnuté osobní údaje, informace o zůstatku bodů VIP Club, jsou přístupné pouze prostřednictvím portálu VIP Club a jsou chráněny heslem registrovaného zákazníka. Partnerské služby nemají během činnosti přístup k osobním údajům.
 6. Registrovaný zákazník je povinen poskytnout společnosti Inter Cars pravdivé osobní údaje a sám odpovídá za jejich případnou nepravdivost. Při změně některého osobního údaje v čase do splnění všech závazků ze smlouvy je registrovaný zákazník povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost společnosti Inter Cars.
 7. Společnost Inter Cars nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou zejména, ale ne výlučně:a) opožděným oznámením změny osobních údajů,b) tím, že registrovaný zákazník nekontroluje pravidelně portál VIP Club,c) neplatností nebo nefunkčností elektronické schránky registrovaného zákazníka,d) jakýmikoli organizačními nebo technickými změnami nebo zásahy na straně registrovaného zákazníka, včetně změny jeho vnitřní struktury nebo v jeho orgánech.
 8. Vaše osobní údaje budou uchovávány pokud nebudete nesouhlasit se zpracováváním Vašich osobních údajů pro marketingové účely, a to za předpokladu, že Provozovatel nemá ze zákona povinnost uchovávat Vaše osobní údaje po delší dobu (např. Na základě platných předpisů o účetnictví).
 9. Vaše osobní údaje mohou být uchovávány a zpracovávány v jakémkoli státě, kde vykonává Provozovatel činnost nebo ve kterém se nacházejí jeho poskytovatelé služeb. Tyto státy mohou uplatňovat jiná pravidla ochrany osobních údajů jako Slovenská republika. Provozovatel zavedl vhodné smluvní a jiná opatření na ochranu Vašich osobních údajů v případě jejich přenosu jeho spřízněným osobám či třetím osobám nacházejícím se v jiných státech.
 10. Evropská komise považuje některé státy mimo Evropského hospodářského prostoru (EHP) za státy, které poskytují dostatečnou míru ochrany osobních údajů podle standardů EHP. V případě přenosů dat ze zemí EHP do zemí, v nichž není podle Evropské komise dostatečná míra ochrany osobních údajů provozovatel zajistil používání vhodných opatření, včetně zajištění, že příjemce údajů je vázán na ochranu Vašich osobních údajů. Kopii těchto opatření si můžete od provozovatele vyžádat e-mailem na adrese: gdpr.cz@intercars.eu a budou Vám poskytnuty v případě, že nastala skutečnost převodu Vašich osobních údajů do třetích zemí.
 11. Máte nárok vyžádat si přístup k osobním údajům, na jejich opravu či vymazání, jakož i na omezení zpracování.

IX. Registrace

 1. Operátor je oprávněn, nad ostatní ustanovení členských stanov, ihned odstoupit od smlouvy bez náhrady registrovanému zákazníkovi v případě, že uživatel používá služby nezákonně nebo zasahuje do systému.
 2. Prostřednictvím VIP Clubu on-line poskytuje Inter Cars uživateli bezplatnou jednostrannou službu. Operátor má jednostranné právo kdykoliv změnit vlastnosti, podmínky a partnery, nebo ukončit systém VIP Club on-line. Změny nemohou působit zpětně, a proto nemohou ovlivnit počet bodů shromážděných uživatelem do tohoto data. Upozornění na ukončení činnosti pošle Operátor elektronickou poštou a bude uvedeno na internetových stránkách nejméně 60 dní před ukončením.
 3. Pokud uživatel nevstoupí do systému VIP Club on-line alespoň jednou během roku, Operátor jeho registraci jeden rok po posledním vstupu vymaže.
 4. Další podmínky programu VIP Club, včetně sbírání bodů a získávání bonusů, najdete na internetové stránce vipclub.intercars.cz.

 

 

VIP Club

Inter Cars Česká republika s.r.o.
Novodvorská 1062/12
142 00 Praha 4

Tel.: +420 225 341 070
Email: vipclubcz@intercars.eu

Poslední novinky

Akce

© Copyright 2020 VIP Club Inter Cars created by WMT Studio